CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025-2027

CIMED:s utlysning för projektmedel och kliniska forskarmånader är nu stängd och beredning pågår. Beslut meddelas sökande v.26, 2024.

Kort info om utlysningen

Inriktning: Klinisk forskning

Nivå: Junior och senior

Söks av: Enskild kliniskt inriktad forskare med sin verksamhet knuten till en av institutionerna på Karolinska Institutet vid Campus Flemingsberg. Forskningsprojektet ska helt vara förlagt till Campus Flemingsberg.

Medsökande: Upp till 2 personer/projekt.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp projektmedel: Junior och senior: 0,3 till 1,0 MSEK/år

Bidragsbelopp kliniska forskarmånader (1-3 månader): Ersättningsnivå/månad 130 000 kr för åren 2025-2027.

Utlysningen öppnar: 3 januari 2024

Utlysningen stänger: 3 mars 2024, kl.24:00. Support ges fram till fredag 1 mars kl.15:00.

Bidragsbeslut publiceras: v. 26 2024

Bidragsperioden startar 1 januari 2025. Bidrag utbetalas till forskarens institution på Karolinska Institutet förutsatt att Region Stockholms stöder CIMEDs verksamhet. Utbetalade bidrag måste användas under innevarande år. Oförbrukade medel återbetalas till CIMED och Region Stockholm.

Ansök genom Region Stockholms ansökningswebb.

Bakgrund och syfte

Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMED utlyser nu projektbidrag och kliniska forskarmånader för att stödja och stärka den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg.

Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa eller forskning som syftar till att förebygga ohälsa. Klinisk forskning omfattar också nya experimentella forskningsupptäckter som inom överskådlig tid kan överföras till reell patientnytta, dvs. translationell forskning. 

Forskningen ska: 

 • bedrivas med hög kvalitet 
 • bidra till ökad kunskap om livsprocesser som öppnar möjligheter till att nå hälsa samt lindra och bota sjukdom 
 • kunna leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården

Vem kan söka?

Både forskare anställda på Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) kan söka CIMED projektbidrag. Huvudsökande ska ha sin anställning vid KI eller Region Stockholm under hela anslagstiden. Forskningsmedel betalas endast ut till institutioner på KI. Huvudsökande ska ha hela sin totala forskningsaktivitet vid Campus Flemingsberg vid anslagstidens början. 

Forskningsaktiviteten för projektet ska också vara förlagt till Campus Flemingsberg vilket ska kunna intygas av chef/prefekt vid behov. 

För att vara behörig att söka ska du vara disputerad och ha erforderlig kompetens inom det område som ansökan avser. Som huvudsökande är du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Medsökande (upp till 2 personer) är den eller de personer som är mest relevanta för att den föreslagna forskningen ska kunna genomföras. Registrerade medsökande ska vara tillfrågade och ha gett sitt godkännande. Du får endast vara huvudsökande på en ansökan. Du får vara medsökande på upp till två ansökningar utöver eventuell ansökan där du är huvudsökande. 

Klinisk förankring av projekten är viktig varför minst en sökande (huvudsökande eller medsökande) ska ha en anställning inom Region Stockholm och vara aktiv i klinisk tjänst minst 30 % (utöver forskningstid). Detta ska kunna intygas av sökandes chef. 

Forskare (huvudsökande) som beviljats CIMED projektbidrag för 2025 kan inte söka CIMEDs projektbidrag 2025-2027 som huvudsökande. Forskare (huvudsökande) som beviljats CIMED projektbidrag för 2025 är behörig att söka CIMED kliniska forskarmånader 2025-2027.

Kliniskt verksamma forskare kan söka både projektbidrag och tid för forskning (kliniska forskarmånader). Särskilda behörighetskrav finns för kliniska forskarmånader och beskrivs nedan.

Ansökan till etikprövningsnämnden måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

För dig som söker kliniska forskarmånader

CIMEDs kliniska forskarmånader är riktat till dig som är kliniskt verksam. Stödet tilldelas på tre nivåer (1-3 månader); 130 000, 260 000 eller 390 000 kr per år. Stödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Medlen kan användas till din lön (inklusive personalomkostnadspålägg) under den tid du forskar.

Du söker kliniska forskarmånader genom att fylla i samma fält som för projektbidrag men fyller dessutom också i fälten för bidragsnivå och antal år du söker bidrag för samt en motivering för kliniska forskarmånader.

Behörighetskraven för att kunna söka kliniska forskarmånader är att du ska ha disputerat, ha en anställning inom Region Stockholm och vara kliniskt aktiv på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller SLSO på minst 50%. Kliniker med annan forskningsfinansiering för lön på 50 % eller mer är inte behöriga att söka eller nyttja CIMED kliniska forskarmånader.

Beviljat stöd ska användas till tid för forskning inom ramen för din anställning och verksamhetschefen/motsvarande ska ha godkänt att du tar ut tiden du planerar forska.

Jävsregler

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Vad kan projektmedlen användas till? 

Projektmedel får användas till löner och driftkostnader (inklusive overheadkostnader och hyra) och förvaltas av den institution du tillhör (dvs. BioNut, CLINTEC, Dentmed, LabMed, MedH eller NVS). Projektmedel får inte användas till lön för kombinationsanställda professorer/lektorer med 50/50 % eller 30/70 % -anställning. Projektmedel kan inte heller användas för investeringar som innebär avskrivning (över 30 000 kr) eller för att täcka overheadkostnader för andra anslag. 

Dispositionstid

Dispositionstiden för beviljade medel är kalenderåret för respektive år som medel beviljats. Oförbrukade medel återbetalas vid årets slut och kan inte sparas över åren.

Bedömning och prioritering av ansökningarna 

Den vetenskapliga granskningen av projektansökningar kommer att omfatta fyra bedömningskriterier och hur granskare bedömer varje bedömningskriterium framgår av beredningsordningen:

 • Projektets kliniska frågeställning
 • Metod och vetenskaplig kvalitet – fokus på nytänkande och originalitet 
 • Kompetens och genomförbarhet 
 • Patientmedverkan och patientnytta (utslagsgivande)

Ansökningarna bedöms av externa bedömare och prioriteras vid prioriteringsmöten. Ledamöterna i varje prioriteringsgrupp har en kombinerad ämnes- och tvärvetenskaplig kompetens på lägst docentnivå. Grupperna är indelade i olika sjukdomsområden. Du väljer den prioriteringsgrupp som bäst passar in på din ansökan. CIMED förbehåller sig rätten att flytta ansökan vid behov.

Grupp 1: Cancer och hematologiska sjukdomar

Grupp 2: Invärtesmedicin (hjärta, kärl, lunga, infektion, akutmedicin, gastroenterologi, endokrinologi och metabolism).

Grupp 3: Cellterapi, stamceller, pediatrik, gynekologi/obstetrik, reproduktionsmedicin, regenerativ medicin, rörelseorganens sjukdomar och transplantation och njurmedicin.

Grupp 4: Åldrandets sjukdomar, psykiska sjukdomar, odontologi, vårdvetenskap, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar.

Information om beredningsprocessen för CIMED projektbidrag 2025-2027 finns i ett särskilt dokument på ansökningswebben

CIMED projektbidrag 2025-2027 – anvisningar för projektansökan och kliniska forskarmånader

Utlysningsperiod: 3 januari 2024 till klockan 24:00 den 3 mars 2024

Välj junior om det är mindre än 10 år sedan du disputerade givet att du inte är lektor/docent/professor (räknat från disputationsdag till sista ansökningsdag). Tid för föräldraledighet och sjukskrivning kan avräknas och anges vid behov. Välj senior om det är mer än 10 år sedan du disputerade (räknat från disputationsdag till sista ansökningsdag) eller du är lektor/docent/professor.

Registrera din ansökan på Region Stockholms ansökningssystem. Välj vilket/vilka bidrag du söker: 

 1. Projektbidrag 
 2. Projektbidrag och kliniska forskarmånader 
 3. Kliniska forskarmånader

Fyll i ansökans olika delar samt ditt CV. Du kan överföra info till CV och publikationslistan i ansökan från ditt researchweb konto (personkort). Dina medsökandes CV registreras genom researchweb. Var noga med att uppdatera både ditt och dina medsökandes CV. Är din ansökan ofullständig kommer den inte att behandlas. Vid frågor avseende behörighet kan sökandes CV i researchweb kontrolleras. Se därför till att även ditt CV under ditt personkort i researchweb är uppdaterat. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas. CIMED förbehåller sig rätten att avslå ansökningar som inte uppfyller behörighetskraven eller är inkompletta.

Det är inte tillåtet att inkomma med samma eller snarlik ansökan med olika huvudsökanden till CIMEDs projektutlysning. Om forskningsplanen är snarlik mellan ansökningar var tydlig med hur fördelningen av arbetet sker mellan sökanden. Samtliga inskickade ansökningar med snarlikt innehåll, kommer att avslås.

Använd förkortningar i så liten utsträckning som möjligt i förekommande fall endast vedertagna förkortningar.

Följ instruktionerna noggrant. Skriv din ansökan antingen på svenska eller på engelska och var konsekvent. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock alltid skrivas på svenska.

Fyll i följande fält direkt i ansökningswebben:

Disputationsdatum och eventuella uppehåll i forskningen (anges i månader).

Sökt belopp för kliniska forskarmånader: Ange sökt antal månader för 2025, 2026 och 2027.

Sökt belopp projektbidrag: Ange sökt belopp för 2025, 2026 och 2027.

Prioriteringsgrupp: Välj vilken prioriteringsgrupp du vill tillhöra.

Karolinska Institutet (KI) institution: Ange vilken institution på KI du tillhör. Detta är projektets ekonomiska och organisatoriska hemvist.

Prefektens namn. Markera även rutan att prefekten kan intyga din och projektets hemvist.

Namn klinisk sökande med minst 30 % anställning på Region Stockholm (anges inte för ansökan om endast kliniska forskarmånader). Kan vara huvud- eller medsökande eller flera.

Klinisk verksamhet/ME/motsv. för projektet: Ange vilken verksamhet eller medicinsk enhet som du/medsökande/projektet tillhör.

Huvud- och medsökandes anknytning till Campus Flemingsberg. Beskriv huvudsökandes (och medsökandes) anknytning till Campus Flemingsberg. Notera att det är ett krav för CIMED utlysningar att forskningsaktiviteten för projektet, liksom all huvudsökandes forskningsaktivitet, ska vara förlagda till Campus Flemingsberg.

Betydelse för forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg: Beskriv hur projektet bidrar till att stärka forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.

Etikprövningsnämnd: Ange status för etiskt tillstånd. Ansökan till etikprövningsnämnden måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Projekttitel: Det ska framgå av din projekttitel vad projektet går ut på och den ska vara begriplig även för personer som inte är insatta i ämnet.

Populärvetenskaplig beskrivning: Skriv den populärvetenskapliga beskrivningen på svenska. CIMED ska kunna använda texten bland annat för att informera om hur forskningsmedlen används. Beskriv därför projektet enkelt så att även den som inte är insatt i ämnet eller arbetar inom sjukvården kan förstå. Av beskrivningen ska framgå: 

 • Vilket ohälsoproblem som ska lösas
 • Vad som ska göras
 • På vilket sätt den nya kunskapen kommer till nytta för patienten/i hälso- och sjukvården. 

Genusperspektivet

Genusperspektivet är en viktig aspekt i den medicinska forskningen. Med genusperspektiv menas i detta sammanhang både biologiska och sociala aspekter.

Redovisa hur hypotesprövningen påverkas eller styrs av genusperspektivet. Beskriv hur det påverkar val av design, population och metod, principer för databearbetning och analys, till exempel könsuppdelad statistik, presentation av resultat och påverkan på diskussionen.

När genusperspektivet inte är relevant för forskningsproblemet ska du motivera det särskilt. Om genusperspektivet inte hanteras tillfredsställande kan detta komma att påverka poängbedömningen av metodkriteriet.

Forskningsmiljö, projektorganisation och budget 

 1. Forskningsmiljö: Gör en kortfattad beskrivning av forskningsmiljön där projektet ska bedrivas. Tänk på att de externa bedömarna inte alltid är familjära med väletablerade forskningsmiljöer på Campus Flemingsberg, undvik förkortningar. Uppge och beskriv ev. infrastrukturer som ska användas. Ange samarbetspartners och nationella och internationella nätverk, med vilka samarbete planeras eller redan är etablerat.
 2. Projektorganisation och din roll i projekt: Beskriv tydligt din egen roll i projektet och hur den skiljer sig från andra projekt som drivs inom forskargruppen. Sökande över 65 år ska redovisa återväxten i forskargruppen. Saknas en rimlig plan för återväxt i projektgruppen påverkas bedömningen så att max 3 poäng ges för bedömningskriteriet kompetens och genomförbarhet. Beskriv även eventuella andra forskare eller medverkande som är viktiga för genomförandet.
 1. Budget: Motivera det här sökta beloppet genom att uppge budgetposter för projektet. 
 • Personalkostnader: Ange namn, titel och procent av anställning på personal verksam i projektet. Specificera om personalen är anställd vid Region Stockholm eller KI. Beräkna kostnaden inklusive LKP för varje sökt år. Projektmedel får inte användas till lön för kombinationsanställda professorer/lektorer med 50/50 % eller 30/70 %-anställning. Vid behov kontakta din ekonomiavdelning för råd. 
 • Övriga kostnader: Beskriv övriga kostnader i projektet (t.ex. lokalkostnader och driftskostnader). Ange hela belopp per år. 
 • Overhead (INDI): Ange din institutions overhead (INDI) och den kostnad det medför för varje sökt år.
 • Annan finansiering för projektet: Beskriv beviljade och sökta anslag från andra finansieringskällor. Ange belopp på sökta/erhållna anslag

 

Motivering kliniska forskarmånader

För dig som söker CIMED kliniska forskarmånader. Beskriv hur du planerar använda dina CIMED kliniska forskarmånader och om din närmaste kliniska chef godkänt forskningstid under 2025-2027. Motivera hur din forskningstid påverkar projektets utveckling.

Specificera också om du har annan betald forskningstid (från annan finansiär) och belopp/forskningstid.

Forskningsprogram – beskrivning av forskningsprojektet inklusive bilder och referenser.

Forskningsprogrammet laddas upp som en pdf-fil (högst 6 MB) under rubriken ”Bilagor”. Maxantal sidor för forskningsprogrammet är 7 A4 sidor inklusive referenser och figurer. Överskrid inte antalet sidor. Om pdf-filen överskrider 7 sidor kommer ansökan att avslås.

Använd font Arial storlek 11 för löpande text. Inkludera namn på huvudsökande i sidhuvud och sidnummer i sidfot. Använd rubrikerna nedan: 

 1. Titel
 2. Vetenskaplig sammanfattningDen vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprogrammet ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv sammanfattningen så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen. Den vetenskapliga sammanfattningen är en viktig del av ansökan och har betydelse vid bedömningen av projektet.
 3. Bakgrund: Sammanfatta kort det aktuella kunskapsläget inom området och beskriv rationalen för studien. 
 4. Frågeställning/hypotes: Redovisa den frågeställning som ska besvaras eller den/de hypoteser som ska prövas. 
 5. Syfte och målFormulera det övergripande syftet för projektet och specifika mål. Motivera varför projektet är viktigt och vilken kunskapslucka som adresseras. Beskriv särskilt nytänkande och originalitet. 
 6. Projektbeskrivning, metoder och ev. preliminära resultat: Beskriv projektplanen och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål. Motivera val av metoder och vilka data som ska användas. Beskriv hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys, inklusive power analys där det är motiverat. Vid kvantitativa undersökningar bör det statistiska underlaget beskrivas så att det framgår att urvalet är tillräckligt stort för att huvudfrågeställningen ska kunna besvaras. Vid kvalitativ forskning bör på samma sätt val av metod och antal forskningspersoner motiveras.  Presentera i förekommande fall dina egna försök, eventuella förarbeten och preliminära resultat inom projektet. 
 7. Tidplan och genomförande: Beskriv översiktligt tidplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv hur inklusion av patienter säkerställs.
 8. Etisk frågeställningBeskriv de etiska frågor som aktualiseras i projektet och resonera kring hur de ska hanteras i forskningsarbetet. 
 9. Patientmedverkan, patientnytta och implementeringsplanPatientnyttan ska vara vägledande för den kliniska patientnära medicinska forskningen och väger tungt vid bedömningen av projekten. Beskriv patientnyttan utifrån plan för implementering i hälso- och sjukvården, klinisk förankring och generaliserbarhet av förväntade resultat. Beskriv hur patientmedverkan skett i planering av forskningen. Om patientmedverkan inte skett, motivera varför. 
 10. Referenser

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2024-03-20