Strategiska rekryteringar

Syfte med rekryteringsstödet

Syftet för CIMEDs verksamhet är att stärka klinisk forskning vid Campus Flemingsberg och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Som en del i detta, stödjer CIMED rekryteringar av strategisk vikt för att stärka, utveckla och konsolidera klinisk forskning på Campus Flemingsberg. Avsättningen budgeteras årligen i egen budgetpost högst motsvarande ca 10% av CIMEDs totala budget. Processen för stöd till strategiska rekryteringar ska präglas av transparens och förutsägbarhet. Beslut om tilldelning fattas årligen av CIMEDs styrelse efter horisontell prioritering av föreslagna kandidater.

Vad kan rekryteringsstödet användas till?

Rekryteringsstöd utgörs i första hand av ryggsäcksmedel för att ge stöd under en uppstartsfas. CIMEDs rekryteringsstöd ska i första hand användas till stöd för lön till doktorander/post-docs/teknisk personal och/eller andra forskningsrelaterade kostnader men inte till egen lön eller större infrastrukturella investeringar. Stöd beviljas i normalfallet 2-3 år.

Vem kan erhålla rekryteringsstöd?

Stöd utgår endast till rekryteringar vid KI av professor aktiv inom klinisk forskning. I första hand inriktas stödet mot extern rekrytering som kan vara nationell eller internationell. Förenade anställningar mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm ska eftersträvas. Personen ska vara verksam med sin forskning på KI Campus Flemingsberg och i förekommande fall ha majoriteten av sin kliniska tjänstgöring på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge eller i närområdet.

Vem kan ansöka om stöd?

Ansökan för stöd till strategisk rekrytering görs av ansvarig prefekt efter att rekryteringsprocessen är klar och förslag på kandidat finns. Ansökan kan inlämnas en gång per år och ska innehålla äskat belopp, tidsperiod, motivering av prefekten samt sökandes meritportfölj.

Ansökan lämnas senast 15 mars och beslut fattas av styrelsen, efter sammanställning och beredning av föreståndaren och representanter från styrelsen, på styrelsemöte i april-maj. Prefekt kan ansöka vid maximalt två tillfällen per rekrytering.

Bedömning och prioritering 

I bedömningen tas hänsyn till:

Meritportfölj:

  • Publikationer
  • Externa anslag
  • Handledarmeriter

I prefektens motivering av professuren skall följande framgå:

  • Sökandes förväntade bidrag till den translationella och kliniska forskningsmiljön
  • Hur sökande bidrar till stärkande av befintliga forskningsnätverk och samarbeten på Campus Flemingsberg och också internationellt
  • Professurens koppling till och utveckling av profilområde för Campus Flemingsberg
  • Sökandens kunskaper i svenska
  • Beskrivning av möjlig förenad anställning med omfattning av klinisk aktivitet
  • Sökandens ledningsmeriter

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2022-05-02