Strategiska rekryteringar

Syfte med rekryteringsstödet

Syftet för CIMEDs arbete är att stärka klinisk forskning vid Campus Flemingsberg och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Därför stödjer CIMED rekryteringar av strategisk vikt för att stärka utveckla och konsolidera klinisk forskning på Campus Flemingsberg. Avsättningen budgeteras årligen i egen budgetpost högst motsvarande ca 10% av CIMEDs totala budget. Processen för stöd till strategiska rekryteringar ska präglas av transparens och prioriteringar ska ske i samverkan.

 

Vad får medlen användas till?

Rekryteringsstöd utgörs i första hand av ryggsäcksmedel för att ge stöd under en uppstartsfas innan egna medel kan sökas och erhållas i konkurrens. CIMEDs rekryteringsstöd ska därför i första hand användas till stöd för lön till doktorander/post-docs/teknisk personal och/eller andra forskningrelaterade kostnader men inte till egen lön eller större infrastrukturella investeringar. Stöd beviljas i normalfallet 2-3 år.

 

Vilka rekryteringar kan erhålla rekryteringsstöd?

Stöd utgår endast till rekryteringar på professorsnivå som är aktualiserade vid KIs rekryteringsutskott och är aktiva inom klinisk forskning. I första hand inriktas stödet mot extern rekrytering som kan vara nationell eller internationell. Förenade anställningar mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm ska eftersträvas. Personen ska vara verksam med sin forskning på KI Campus Flemingsberg och i förekommande fall ha majoriteten av sin kliniska tjänstgöring i Huddinge.

 

Processen inför ett eventuellt beviljande av strategisk rekrytering

från CIMED

1. Dekan KI-Syd inventerar inom vilka ämnesområden det finns behov av strategisk rekrytering på Campus Flemingsberg på kort och längre sikt. Sammanställning av behovet i prioritetsordning presenteras därefter på CIMEDs styrelsemöte vid årets början. Dokumentet innehåller ämne, beskrivning av eftersökt kompetens och tidsplan och skickas som bilaga senast 1 vecka före styrelsemötet till forskningssamordnaren på CIMED. Behov och prioritering ska vara förankrat med prefekter på Campus Flemingsberg och tema/funktionschefer på Karolinska Universitetssjukhuset (eller av tema/funktionschef delegerad person, tex FoU-chef).

2. När en rekrytering är aktuell i KIs rekryteringsutskott inom prioriterade områden ovan hålls CIMEDs föreståndare fortlöpande informerad av dekan/rekryterande prefekt om status för rekryteringen.

3. När rekryteringsprocessen identifierat en kandidat anmäler rekryterande prefekt ärendet till ett möte i CIMEDs styrelse Anmälan ska innehålla CV, motivering till på vilket detta stödjer klinisk forskning på Campus Flemingsberg, äskat belopp och en försäkran om att det finns ett brett stöd och förankring inom både KI och Region Stockholm för förslaget. Underlaget skickas till CIMEDs forskningssamordnare.

4. Styrelsen fattar därefter beslut om beviljande av rekryteringsmedel efter horisontell prioriteringsdiskussion.

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2019-03-13