Utlysningsperioden för CIMEDs projektbidrag för 2021-2023 är nu avslutad och beredning pågår. Beslut om fördelning av forskningsmedel fattas i slutet av juni 2020. En ny utlysning av projektmedel planeras till januari 2021.

 

CIMED projektbidrag 2021-2023

CIMED projektbidrag 2021-2023 ENG

Beredning CIMED projektbidrag 2021-2023

 

Frågor & svar

Vad får CIMED projektbidrag användas till?

Projektbidrag kan användas till lokalhyra, lön och övrig drift. Större utrustning/investeringar kan inte bekostas med projektbidraget.

 

Hur lång är dispositionstiden för CIMED anslag?

Dispositionstiden för CIMED anslag är till årets slut. Utbetalning sker i början av året. Dispens från dispositionstiden anmäls till kansliet (amanda.klein@ki.se). Giltiga orsaker till dispens är t.ex. föräldraledighet och långtidssjukskrivning.

 

Vem kan ansöka om CIMED projektmedel och vad gäller angående de sökandes hemvist?

  • Huvudsökande måste ha sin forskningsaktivitet vid Campus Flemingsberg och ha majoriteten av sina anslag kopplade till en av institutionerna i Campus Flemingsberg. CIMED medel administreras av någon av institutionerna på Campus Flemingsberg.
  • Forskningsprojektet ska utföras vid Campus Flemingsberg.
  • En av de sökande, dvs. antingen huvud- eller medsökande, måste ha en anställning inom Region Stockholm och vara aktiv i klinisk tjänst minst 30 %. Den kliniska aktiviteten begränsas m.a.o. inte till Campus Flemingsberg vilket beror på den nya sjukvårdsorganisationen inom regionen. Med klinisk tjänst avses en anställning inom Region Stockholm (minst 30%) i en klinisk verksamhet som innefattar patientrelaterat arbete och/eller patientnära ledningsuppdrag.
  • Medsökande kan vara från ett annat universitet än KI så länge huvuddelen av projektets aktivitet förblir vid Campus Flemingsberg.

 

Kan jag använda CIMED medel för tjänster utförda av core-faciliteter i Solna?

Om samma service erbjuds av core facilitet på Campus Flemingsberg ska denna service användas.

 

Hur definierar CIMED klinisk forskning?

Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa eller forskning som syftar till att förebygga ohälsa.

 

Hur definierar CIMED translationell forskning?

Med translationell forskning avses forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning, där nya experimentella forskningsupptäckter snabbt kan överföras till reell patientnytta och därigenom lösa ett kliniskt problem.

 

Är de utlysta medlen förindelade i junior och seniorpotter?

Den utlysta summan fördelas enligt antalet inkomna ansökningar inom respektive grupp med möjlighet till mindre justeringar vid behov.

 

Hur ofta kommer bidragen att utlysas?

Projektbidraget kommer att utlysas årligen.

 

Är projektutlysningen begränsad till Huddinges profilområden?

Nej, projektutlysningen riktar sig till all forskning som bedrivs vid Campus Flemingsberg. Om man inte vet vilken prioriteringsgrupp man tillhör kan man fråga forskningssamordnare Amanda Klein eller föreståndare Annika Bergquist.

 

Behöver medsökande vara disputerade?

Ja, medsökande ska vara disputerad. Övriga medarbetare kan man nämna i beskrivningen av projektgruppen.

 

Hur kommer CIMED att prioritera tilldelning av 1, 2, eller 3-åriga anslag?

Prioritering sker av externa granskare enligt bedömningskriterierna vetenskaplig kvalitet, klinisk frågeställning kompetens och genomförbarhet och patientnytta där de högst rankade tilldelas sökt bidrag i största möjliga mån. Namn på de externa granskarna kommer att finnas i beredningsordningen på Region Stockholms ansökningswebb och på CIMEDs hemsida.

 

Hur många ansökningar kan jag vara med på som medsökande?

Det finns ingen begränsning för hur många ansökningar du kan ha som medsökande. Som huvudsökande får du ha en ansökan.