CIMED projektbidrag 2024-2026

Utlysningen för projektbidrag för 2024-2026 är nu stängd och beredning av ansökningar pågår. Bidragsbeslut publiceras: v. 24  juni (12- 16 juni) 2023.

UtlysningsinformationNivå: Junior och senior

Söks av: Enskild kliniskt inriktad forskare med sin verksamhet knuten till en av institutionerna vid Campus Flemingsberg. Forskningsprojektet ska helt vara förlagt till Campus Flemingsberg.

Medsökande: Upp till 2 personer.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp projektmedel: Junior och senior: 0,3 till 1,0 MSEK/år

Utlysningen öppnar: 9 januari 2023

Utlysningen stänger: 5 mars 2023, kl.24:00. Support ges fram till fredag 3 mars kl. 15:00.

Bidragsbeslut publiceras: v. 24  juni 2023

Bidragsperioden startar: Januari 2024. Bidrag utbetalas för ett år i taget givet att Region Stockholms stöder CIMEDs verksamhet. Utbetalade bidrag måste användas under innevarande år. Oförbrukade medel återbetalas till CIMED och Region Stockholm.

Bakgrund och syfte

Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMED utlyser nu projektbidrag för att stödja och stärka den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg.

Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa eller forskning som syftar till att förebygga ohälsa. Klinisk forskning omfattar också nya experimentella forskningsupptäckter som inom överskådlig tid kan överföras till reell patientnytta, dvs. translationell forskning.

Forskningen ska:

 • bedrivas med hög kvalitet
 • bidra till ökad kunskap om livsprocesser som öppnar möjligheter till att nå hälsa samt lindra och bota sjukdom
 • kunna leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården

Vem kan söka?

Både forskare anställda på Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) kan söka CIMED projektbidrag. Forskningsmedel betalas dock endast ut till institutioner på KI.

Ett krav är att forskningsaktiviteten för projektet, liksom huvudsökandes forskningstid, ska vara förlagda till Campus Flemingsberg vilket ska intygas av chef/prefekt.

För att vara behörig att söka ska du vara disputerad och ha erforderlig kompetens inom det område som ansökan avser. Som huvudsökande är du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Medsökande (upp till 2 personer) är den eller de personer som är mest relevanta för att den föreslagna forskningen ska kunna genomföras. Registrerade medsökande ska vara tillfrågade och ha gett sitt godkännande. Du får endast vara huvudsökande på en ansökan.

Minst en sökande (huvudsökande eller medsökande) ska ha en anställning inom Region Stockholm och vara aktiv i klinisk tjänst minst 30 % (utöver forskningstid) vilket ska kunna intygas av din chef.

Forskare (huvudsökande) som beviljats CIMED projektbidrag för 2024 kan inte söka CIMEDs projektbidrag 2024-2026 som huvudsökande. Forskare (huvudsökande) som beviljats CIMED forskarmånader för 2022-2024 kan söka CIMED projektbidrag 2024-2026.

Ansökan till etikprövningsnämnden måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Vad kan projektmedlen användas till?

Projektmedel får användas till löner och driftkostnader (inklusive overheadkostnader och hyra) och förvaltas av den institution du tillhör (dvs. BioNut, CLINTEC, Dentmed, LabMed, MedH eller NVS). Projektmedel får inte användas till lön för kombinationsanställda professorer/lektorer med 50/50 % eller 30/70 % -anställning.

Dispositionstid

Dispositionstiden för beviljade medel är kalenderåret för respektive år som medel beviljats. Oförbrukade medel återbetalas vid årets slut.

Bedömning och prioritering av ansökningarna

Den vetenskapliga granskningen av projektansökningar kommer att omfatta fyra bedömningskriterier och hur granskare bedömer varje bedömningskriterium framgår av beredningsordningen (se nedan):

 • Projektets kliniska frågeställning
 • Metod och vetenskaplig kvalitet – fokus på nytänkande och originalitet
 • Kompetens och genomförbarhet
 • Patientmedverkan och patientnytta

Ämnesområden som omfattas av utlysningen är kopplat till våra vanligaste folksjukdomar och till profilområden för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Campus Flemingsberg. 

Ansökningarna bedöms av externa bedömare och prioriteras av prioriteringsgrupper bestående av aktiva forskare. Ledamöterna i varje grupp har en kombinerad ämnes- och tvärvetenskaplig kompetens på lägst docentnivå. Grupperna är indelade i olika sjukdomsområden. Du väljer den prioriteringsgrupp som bäst passar in på din ansökan. CIMED förbehåller sig rätten att flytta ansökan vid behov.

Grupp 1: Cancer och hematologiska sjukdomar

Grupp 2: Invärtesmedicin (hjärta, kärl, lunga, njure, infektion, akutmedicin, gastroenterologi, endokrinologi och metabolism).

Grupp 3: Cellterapi, stamceller, pediatrik, gynekologi/obstetrik, reproduktionsmedicin, regenerativ medicin, rörelseorganens sjukdomar, kirurgi och transplantation.

Grupp 4: Åldrandets sjukdomar, psykiska sjukdomar, odontologi, vårdvetenskap, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar.

Information om beredningsprocessen för CIMED projektbidrag 2023-2025 finns i dokumentet ”Beredning CIMED projektbidrag 2023-2025”.

Anvisningar för projektansökan

Utlysningen öppnar måndag 9 januari 2023 och stänger klockan 24.00 den 5 mars 2022.

Välj junior om det är mindre än 10 år sedan du disputerade (räknat från disputationsdag till sista ansökningsdag). Tid för föräldraledighet och sjukskrivning kan avräknas och anges vid behov i antal månader. Välj senior om det är mer än 10 år sedan du disputerade (räknat från disputationsdag till sista ansökningsdag).

Registrera din ansökan på Region Stockholms ansökningssystem.

Fyll i ansökans olika delar samt ditt CV. Du kan överföra info till CV och publikationslistan i ansökan från ditt researchweb konto (personkort). Dina medsökandes CV registreras genom researchweb. Var noga med att uppdatera både ditt och dina medsökandes CV. Är din ansökan ofullständig kommer den inte att behandlas. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas.

Använd förkortningar i så liten utsträckning som möjligt i förekommande fall endast vedertagna förkortningar.

Följ instruktionerna noggrant. Skriv din ansökan antingen på svenska eller på engelska och var konsekvent. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock alltid skrivas på svenska.

Fyll i följande fält direkt i ansökningswebben:

Disputationsdatum och eventuella uppehåll i forskningen (anges i månader).

Sökt belopp projektbidrag: Ange sökt belopp för 2023, 2024 och 2025.

Prioriteringsgrupp: Välj vilken prioriteringsgrupp du vill tillhöra.

Karolinska Institutet (KI) institution: Ange vilken institution på KI du tillhör. Detta är projektets ekonomiska och organisatoriska hemvist.

Prefektens namn. Markera även rutan att prefekten kan intyga din och projektets hemvist.

Namn klinisk sökande med minst 30 % anställning på Region Stockholm. Kan vara huvud- eller medsökande eller flera.

Klinisk verksamhet/ME/motsv. för projektet: Ange vilken verksamhet eller medicinsk enhet som du/medsökande/projektet tillhör.

Huvud- och medsökandes anknytning till Campus Flemingsberg. Beskriv huvudsökandes (och medsökandes) anknytning till Campus Flemingsberg. Notera att det är ett krav för CIMED utlysningar att forskningsaktiviteten för projektet, liksom huvudsökandes forskningstid, ska vara förlagda till Campus Flemingsberg.

Betydelse för forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg: Beskriv hur projektet bidrar till att stärka forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.

Etikprövningsnämnd: Ange status för etiskt tillstånd. Ansökan till etikprövningsnämnden måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Projekttitel: Det ska framgå av din projekttitel vad projektet går ut på och den ska vara begriplig även för personer som inte är insatta i ämnet.

Populärvetenskaplig beskrivning: Skriv den populärvetenskapliga beskrivningen på svenska. CIMED ska kunna använda texten bland annat för att informera om hur forskningsmedlen används. Beskriv därför projektet enkelt så att även den som inte är insatt i ämnet eller arbetar inom sjukvården kan förstå. Av beskrivningen ska framgå:

 • Vilket ohälsoproblem som ska lösas
 • Vad som ska göras
 • På vilket sätt den nya kunskapen kommer till nytta för patienten/i hälso- och sjukvården.

Genusperspektivet

Genusperspektivet är en viktig aspekt i den medicinska forskningen. Med genusperspektiv menas i detta sammanhang både biologiska och sociala aspekter.

Redovisa hur hypotesprövningen påverkas eller styrs av genusperspektivet. Beskriv hur det påverkar val av design, population och metod, principer för databearbetning och analys, till exempel könsuppdelad statistik, presentation av resultat och påverkan på diskussionen.

När genusperspektivet inte är relevant för forskningsproblemet ska du motivera det särskilt. Om genusperspektivet inte hanteras tillfredsställande kan detta komma att påverka poängbedömningen av metodkriteriet.

Forskningsmiljö, projektorganisation och budget

 1. Forskningsmiljö: Gör en kortfattad beskrivning av forskningsmiljön där projektet ska bedrivas. Tänk på att de externa bedömarna inte alltid är familjära med väletablerade forskningsmiljöer på Campus Flemingsberg, undvik förkortningar. Uppge vilken/vilka infrastrukturer som ska användas. Ange samarbetspartners och nationella och internationella nätverk, med vilka samarbete planeras eller redan är etablerat.
 2. Projektorganisation och din roll i projekt: Beskriv tydligt din egen medverkan i projektet och hur den skiljer sig från andra projekt som drivs inom forskargruppen. Sökande över 65 år ska redovisa återväxten i forskargruppen. Beskriv även eventuella andra forskare eller medverkande som är viktiga för genomförandet.
 3. Budget: Motivera det här sökta beloppet genom att uppge budgetposter för projektet.
  • Personalkostnader: Ange namn, titel och procent av anställning på personal verksam i projektet. Specificera om personalen är anställd vid Region Stockholm eller KI. Beräkna kostnaden inklusive LKP för varje sökt år. Projektmedel får inte användas till lön för kombinationsanställda professorer/lektorer med 50/50 % eller 30/70 %-anställning. Vid behov kontakta din ekonomiavdelning för råd.
  • Övriga kostnader: Beskriv övriga kostnader i projektet (t.ex. lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.
  • Overhead (INDI): Ange din institutions overhead (INDI) och den kostnad det medför för varje sökt år.
  • Annan finansiering för projektet: Beskriv beviljade och sökta anslag från andra finansieringskällor. Ange belopp på sökta/erhållna anslag

Forskningsprogram – beskrivning av forskningsprojektet inklusive bilder och referenser.

Forskningsprogrammet laddas upp som en pdf-filen (högst 6 MB) under rubriken ”Bilagor”. Maxantal sidor för forskningsprogrammet är 7 A4 sidor inklusive referenser och figurer. Överskrid inte antalet sidor. Om pdf-filen överskrider 7 sidor kommer ansökan att avslås.

Använd font Arial storlek 11 för löpande text. Inkludera namn på huvudsökande i sidhuvud och sidnummer i sidfot. Använd rubrikerna nedan:

 1. Titel
 2. Vetenskaplig sammanfattning: Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprogrammet ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv sammanfattningen så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen. Den vetenskapliga sammanfattningen är en viktig del av ansökan och har betydelse vid bedömningen av projektet.
 3. Bakgrund: Sammanfatta kort det aktuella kunskapsläget inom området och beskriv rationalen för studien.
 4. Frågeställning/hypotes: Redovisa den frågeställning som ska besvaras eller den/de hypoteser som ska prövas.
 5. Syfte och mål: Formulera det övergripande syftet för projektet och specifika mål. Motivera varför projektet är viktigt och vilken kunskapslucka som adresseras. Beskriv särskilt nytänkande och originalitet.
 6. Projektbeskrivning, metoder och ev. preliminära resultat: Beskriv projektplanen och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål. Motivera val av metoder och vilka data som ska användas. Beskriv hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys, inklusive power analys där det är motiverat. Vid kvantitativa undersökningar bör det statistiska underlaget beskrivas så att det framgår att urvalet är tillräckligt stort för att huvudfrågeställningen ska kunna besvaras. Vid kvalitativ forskning bör på samma sätt val av metod och antal forskningspersoner motiveras. Presentera i förekommande fall dina egna försök, eventuella förarbeten och preliminära resultat inom projektet.
 7. Tidplan och genomförande: Beskriv översiktligt tidplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv hur inklusion av patienter säkerställs.
 8. Etisk frågeställning: Beskriv de etiska frågor som aktualiseras i projektet och resonera kring hur de ska hanteras i forskningsarbetet.
 9. Patientmedverkan, patientnytta och implementeringsplan: Patientnyttan ska vara vägledande för den kliniska patientnära medicinska forskningen och väger tungt vid bedömningen av projekten.Beskriv patientnyttan utifrån plan för implementering i hälso- och sjukvården, klinisk förankring och generaliserbarhet av förväntade resultat. Beskriv hur patientmedverkan skett i planering av forskningen. Om patientmedverkan inte skett, motivera varför.
 10. Referenser

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

När du har frågor angående utlysningen eller behörighet kontakta: Amanda Klein, amanda.klein@ki.se, 079-068 09 43.

När du har frågor gällande ansökningswebben kontakta researchweb support: support@researchweb.org.

Ansökan får skrivas på engelska (förutom den populärvetenskapliga texten). 

Instructions for application

The instructions for application in English is found in the pdf below. Application is submitted through Region Stockholm’s researchweb

CIMED project grant 2024-2026

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2023-03-17