CIMED utlyser projektbidrag för klinisk forskning 2020-2022

CIMED utlyser projektmedel för kliniska forskningsprojekt. Medel kan beviljas i högst tre år med upp till 2 miljoner kronor per projekt och år. Utlysningen omfattar medel för både helt nya projekt och projekt som pågar.

Bidrag kan sökas av juniora och seniora forskare verksamma vid Campus Flemingsberg. Samverkan mellan experimentella forskare och kliniker är ett krav.

Utlysningen öppnar den 15 januari 2019 och sista ansökningsdag är den 8 mars 2019 kl.16.00. Ansökan görs genom Stockholms läns landstings ansökningswebb. Utförligare instruktioner till utlysningen finns nedan.

Välkommen med din ansökan!

CIMED projektbidrag 2020-2022

Frågor & svar

Vad får CIMED projektanslag användas till?

Projektanslag kan användas till lokalhyra, lön (ej stipendier) och övrig drift. Större utrustning/investeringar kan inte bekostas med projektbidraget.

 

Hur lång är dispositionstiden för CIMED anslag?

Om inget annat anges är dispositionstiden för CIMED anslag till årets slut. Utbetalning sker i början av året. Dispens från dispositionstiden anmäls till kansliet (amanda.klein@ki.se). Giltiga orsaker till dispens är t.ex. föräldra- och sjukledighet.

 

Vem kan ansöka om CIMED projektmedel och vad gäller angående de sökandes hemvist?

  • Huvudsökande måste ha sin huvudsakliga forskningsaktivitet vid Campus Flemingsberg oavsett om hen är klinisk eller experimentell forskare. Med det menas att man har majoriteten av sina anslag kopplade till en av institutionerna i Campus Flemingsberg och att mer än hälften av forskningsarbetstiden sker på Campus Flemingsberg. Prefekten måste intyga att så är fallet.
  • Huvuddelen av forskningsprojektet ska utföras vid Campus Flemingsberg.
  • Forskare med intention att flytta till Campus Flemingsberg med huvuddelen av sin forskning måste ha genomfört flytten innan ansökningstiden har löpt ut för att vara behörig att söka.
  • En av de tre sökande, dvs. antingen huvudsökande eller medsökande, måste ha en anställning och vara kliniskt verksam (minst 30%) vid SLL. Den kliniska aktiviteten begränsas m.a.o. inte till Campus Flemingsberg vilket beror på den nya sjukvårdsorganisationen inom SLL.
  • Medsökande kan vara från ett annat universitet än KI så länge huvuddelen av projektets aktivitet förblir vid Campus Flemingsberg.

 

Kan jag söka CIMED medel om jag har delar av min verksamhet i Solna?

Ja, om huvuddelen av din verksamhet är på Campus Flemingsberg.

 

Kan jag använda CIMED medel för tjänster utförda av core-faciliteter i Solna?

Om samma service erbjuds av core facilitet på Campus Flemingsberg ska denna service användas.

 

Hur definierar CIMED klinisk forskning?

Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa eller forskning som syftar till att förebygga ohälsa.

 

Hur definierar CIMED translationell forskning?

Med translationell forskning avses forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning, där nya experimentella forskningsupptäckter snabbt kan överföras till reell patientnytta och därigenom lösa ett kliniskt problem.

 

Är de utlysta medlen är förindelade i junior och seniorpotter?

Den utlysta summan 78 MSEK (för tre år) är ännu inte förindelad och kommer att justeras i relation till antal inkomna ansökningar.

 

Hur ofta kommer bidragen att utlysas?

Det nuvarande förslaget är att lysa ut bidraget varje år men av budgettekniska skäl blir det en något mindre pott de kommande åren.

 

Är projektutlysningen begränsad till Huddinges profilområden?

Nej, projektutlysningen riktar sig till all forskning som bedrivs vid Campus Flemingsberg. Om man inte vet vilken prioriteringsgrupp man tillhör kan man fråga Amanda Klein eller Annika Bergquist.

 

Behöver medsökande även vara professorer eller docenter om man söker på Sr-nivå?

Nej det kravet gäller endast huvudsökande.

 

Hur kommer CIMED att prioritera tilldelning av 1, 2, eller 3-åriga anslag?

Prioritering sker av externa granskare enligt bedömningskriterierna vetenskaplig kvalitet, klinisk frågeställning kompetens och genomförbarhet och patientnytta där de högst rankade tilldelas sökt bidrag i största möjliga mån. Namn på de externa granskarna kommer att finnas på SLL:s ansökningswebb och på CIMED:s hemsida.

 

Hur många ansökningar kan jag ha som medsökande?

Om du inte är huvudsökande på någon ansökan kan du vara medsökande på upp till två ansökningar.